Погоджено
на загальних зборах протокол № 3
від 05.09.2013 р.
Введено в дію наказом по ДНЗ №32
№ 69 від 06.09.2013
Завідувач_________ Т. І. Халіна

м.п.
Затверджено
на засіданні Ради дошкільного навчального
закладу №32 Харківської міської ради
протокол № 1 від 05.09.2013
Голова Ради закладу_________В.Б.Боровенська


ПОЛОЖЕННЯ
про Раду комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 32
Харківської міської ради»

1. Загальні положення

1.1. Положення про Раду дошкільного навчального закладу визначає його функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним закладом (далі - заклад).

1.2 Рада є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків та педагогів щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

1.3. У своїй діяльності Рада закладу керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про об’єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини",Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного навчального закладу, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування Ради закладу та кількість її членів приймаються на конференції педагогів та батьків.

1.5. Легалізація Ради є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному навчальному закладу.

1.6. Припинення діяльності Ради може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності Ради є:

- захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах,

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і батьківського колективів, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;

- розширення колегіальних форм управління закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішені питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

2.2. Основним завданням діяльності Ради є сприяння створенню умов для:

- збереження та зміцнення здоров’я дітей;

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

- виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

- розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

- всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

- організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Основними принципами діяльності Ради є:

- законність;

- гласність;

- колегіальність;

- толерантність;

- виборність;

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу

3. Порядок створення та організація діяльності Ради

До Ради обираються представники від педагогічного колективу та батьків.

Представники Ради і загальна її численність визначаються загальними зборами (конференцією) закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

3.1.Щорічно на чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.2.Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою трьох разів на навчальний рік.

3.3.Очолює Раду голова, який обирається із складу Ради. Головою ради не можуть бути завідувач, вихователь - методист. До керівного складу ради входять голова, заступник голови, секретар ради.

3.4.Засідання ради може скликатися з ініціативи її голови, або з ініціативи завідувача навчального закладу, власника (засновника) або відділу освіти , а також членами ради.

3.5. Члени Ради мають право виносити на розгляд питання, що стосуються діяльності закладу, організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.6.Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

3.7. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту закладу, доводяться в 7-ти денний термін до відома педагогічного колективу, батьків (осіб, які їх замінюють) та громадськості.

3.8. У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням Ради, створюєтьсяузгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадськості та колективу закладу.

3.9. Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

3.10. Рішення Ради доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).

4 . Права та обов’язки Ради

4.1. Рада має право:

- брати участь за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

- вносити на розгляд керівництва (педагогічної ради) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статуту, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

- звертатися до завідувача, педагогів, педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи та з окремих питань, що турбують батьків;

- за необхідності заслуховувати звіти комітетів, груп і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

- скликати позачергові загальні збори батьків (конференції);

- створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

- надавати пропозиції завідувачу закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

- сприяти покращенню харчування вихованців закладу;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення вихованців закладу;

- сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності закладу.

4.2. Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначається Радою та затверджуються її головою.

4.3. . Голова Ради закладу є членом педагогічної ради. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.4. Голова Ради є членом атестаційної комісії, бере участь у проведенні атестації педагогічних працівників закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 716