ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол загальних
батьківських зборів закладу №2
від 12.09.2014 р.
Завідувач ДНЗ №32________Т. І. Халіна
м.п.

Положення
про батьківські збори
«Дошкільний навчальний заклад
(дитячий садок) № 32
Харківської міської ради»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Авторитет дошкільного навчального закладу (далі ДНЗ) та вихователів у багатьох випадках визна­чається організацією та проведен­ням батьківських зборів.
1.2. Батьківські збори — форма аналізу, осмислення на основі да­них педагогічної науки, досвіду виховання.
1.3. Батьківські збори — це школа виховання батьків, форму­юча батьківська суспільна думка, батьківський колектив.
1.4. Батьки (особи, які їх замі­нюють) зобов'язані відвідувати батьківські збори, які проводить ДНЗ (із Статуту ДНЗ).
1.5. Даний документ є локаль­ним актом щодо питань регулю­вання відносин між ДНЗ та батьками.

2. МЕТА ТА ЗАДАЧІ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ
2.1. Виховання батьків, бать­ківського колективу.
2.2. Формування батьківської суспільної думки.
2.3. Ознайомлення батьків із питаннями педагогіки, психо­логії, законодавства України.

3. ВИДИ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ
3.1. Існують такі види бать­ківських зборів:
• організаційні;
• тематичні;
• збори-диспути;
• звітові;
• збори-консультації;
• збори-співбесіди.
3.2. Батьківські збори, як пра­вило, є комбінованими.
3.3. Основна частина батьківсь­ких зборів—педагогічна просвіта (батьківський всеобуч).
3.4. Батьківський всеобуч пла­нується відповідно до:
• вимог соціуму;
• напряму роботи ДНЗ;
• вікових особливостей дітей

4. ЗАДАЧІ БАТЬКІВСЬКОГО ВСЕОБУЧУ
4.1. Знайомство батьків з ос­новами педагогічних, психоло­гічних, правових знань.
4.2. Забезпечення єдності ви­ховної взаємодії ДНЗ та сім'ї.
4.3. Узагальнення та розпов­сюдження позитивного досвіду виховання.
4.4. Попередження батьків про уникнення найпоширеніших по­милок.
4.5. Залучення батьків до актив­ної участі у виховному процесі.

5. ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ
5.1. Загальношкільні бать­ківські збори проводяться один раз на півріччя за планом роботи ДНЗ.
5.2. Основні питання, які роз­глядають на зборах:
а) ознайомлення:
• з документами про ДНЗ;
• з основними напрямками роботи ДНЗ;
• із задачами, які стоять перед ДНЗ;
• зі звітами про роботу;
• із локальними актами;
б) обмін досвідом щодо питані виховання дітей;
в) використання знань, умінь можливостей батьків у робот з дітьми;
г) надання допомоги у вирішенні господарчих питань.
5.3. Групові батьківські зборі проводяться один раз на квартал.
5.4. Основні питання, які роз­глядають на батьківських зборах
• аналіз навчально-виховного процесу у групі;
• задачі, які визначають по­дальшу роботу;
• планування, організа­ція діяльності щодо виконанні задач;
• підведення підсумків;
• актуальні педагогічні, психологічні, правові проблеми (бать­ківський всеобуч).
5.5. При підготовці та проведенні батьківських зборів слід враховувати ряд важливих мо­ментів:
• атмосферу співробітництва ДНЗ та сім'ї щодо реалізації програми посилення «плюсів» та ліквідації «мінусів» у характері та поведінці дитини.
• інтонацію зборів: радимо та роздумуємо разом;
• професіоналізм педагогів — знання, компетентність (про життя кожної дитини не лише у ДНЗ, а й за її межами, уявлення про рівень їхніх вимог, стан здоров'я);
• добрі, довірливі стосунки
• головні показники ефект­ності батьківських зборів — це:
а) активна участь батьків:
б) атмосфера активного обговорення питань;
в) обмін досвідом;
г) відповіді на питання, поради та рекомендації

6. ПРАВА БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВБатьківські збори мають право:
а) звернути увагу батьків на:
• правильне виконання рішень зборів;
• виконання п. 4 ст. 52 Закону України «Про освіту» (батьки (за­конні представники) навчаються, вихователі несуть відповідаль­ність за виховання дітей, отри­мання ними основної загальної освіти);
• виконання Статуту ДНЗ (батьки зобов'язані вико­нувати Статут ДНЗ);
• обговорення питань про дошкільне життя та прийняття рішень у формі пропозицій;
б) запрошувати на збори спе­ціалістів:
• юристів;
• лікарів;
• психологів;
• працівників правоохоронних органів;
• членів адміністрації ДНЗ;
• представників громадських організацій.

Усі пропозиції батьківських зборів розглядаються посадовими особами Закладу з наступними повідомленнями про результати розгляду, термін розгляду пропо­зицій — один місяць.

7. ДОКУМЕНТАЦІЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ
7.1. На всіх батьківських збо­рах ведеться протокол.
7.2. Протоколи батьківських зборів:
• підписуються головою та секретарем батьківських зборів;
• зберігаються у методичному кабінеті ДНЗ та відносяться до дошкільної документації;
• протоколи групових бать­ківських зборів зберігаються у вихователів.
7.3. Зошит протоколів пови­нен бути прошнурований, прону­мерований, скріплений підписом Голови батьківського комітету.
7.4. Матеріали батьківських зборів зберігаються у методич­ному кабінеті у папці зі скорозшивачем та відносяться до дошкільної документації.
7.5. Термін зберігання прото­колів та документів до них – 10 років

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ8.1. Батьківський всеобуч, який проходить на батьківських збо­рах, може змінюватись у зв'язку зі змінами:
• соціуму;
• напрямку роботи ДНЗ;
• рівня освіти батьків.
8.2. Зміни та доповнення до батьківського всеобучу розроб­ляються спільно з:
• адміністрацією;

• методистом; • психологом; 8.3. Зміни та доповнення до батьківського всеобучу розгля­даються на засіданні педагогічної ради у присутності представників з батьківсь­кого комітету та затверджуються педрадою.
Кiлькiсть переглядiв: 2661