Погоджено на загальних зборах від 05.09.2013р. протокол № 3 Введено в дію наказом ДНЗ №32 від 06.09.2013 № 69 Завідувач_________ Т. І. Халіна Затверджено на засіданні Ради дошкільного навчального закладу (дитячий садок) №32 від «05» вересня 2013 протокол№ 1 Голова Ради закладу В. Б. Боровенська

Положення
про батьківські комітети
дошкільного навчального закладу
(дитячий садок) № 32 Харківської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківські комітети дошкільного навчального закладу №32 (далі - комітети) визначає їх функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним закладом № 32.(далі-заклад)
1.2. Комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.
1.3. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про об'єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.
1.4. Рішення про заснування комітетів груп або закладу та кількість членів комітету приймаються на зборах батьків відповідних груп або на загальних зборах закладу.
1.5. Легалізація (офіційне визнання) комітетів є обов'язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по закладу після надання протоколу батьківських зборів про їх вибори.
1.6. Припинення діяльності комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв'язку батьків і педагогічного колективу закладу , а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.
2.2. Основним завданням діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:
- збереження та зміцнення здоров'я дітей;
- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;
- виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
- розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;
- всебічного зміцнення зв'язків між родинами, закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
- залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;
- організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;
- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази закладу та його благоустрою;
- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:
- законність,
- гласність,
- колегіальність,
- толерантність,
- виборність,
- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;
- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу , груп.

3. Порядок створення батьківських комітетів

3.1.Комітет групи формується з батьків або осіб, які їх замінюють, цієї групи і діє від їх імені.
3.2. Комітет групи, голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей, які формують групу.
3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп закладу .
3.4. Кількісний склад комітету закладу , строк його повноважень визначаються загальними зборами батьків. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу комітету обирається голова, його заступник та секретар.
3.5. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.
4. Організація діяльності батьківських комітетів
4.1. Збори батьків дітей, які формують групу, проводяться за рішенням комітету групи не рідше трьох разів на рік.
4.2. Комітет закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з завідувачем закладу.
4.3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які
і відвідують заклад , питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.
4.4. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу і, за необхідності, до управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).
4.5. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.
4.6. При недосягненні згоди між завідувачем і більшістю членів комітету закладу, питання вирішуються органами управління освіти; між вихователями групи і комітетом групи - керівництвом закладу.
4.7. Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад, три рази на рік ( у вересні,січні та червні). На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.
4.8. Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів - 3 роки.
4.9. Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів засідань ради закладу.

5. Права та обов'язки комітетів

5.1. Комітети мають право:
- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
- встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу , захисту здоров'я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладу ;
- сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу, благодійної допомоги батьків, або осіб, які їх замінюють, добровільних пожертвувань і цільових внесків фізичних і юридичних осіб у вигляді коштів, матеріалів, виконаних робіт або іншої допомоги, не забороненої чинним законодавством України;
- вносити на розгляд керівництва (педагогічної ради, Ради) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статуту, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
- звертатися до завідувача, педагогів або педагогічної ради закладу щодо роз'яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
- за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
- скликати позачергові загальні збори батьків;
- створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т. ч. контролювати надходження і розподіл матеріальної допомоги, яка надходить для розвитку та укріплення матеріально-технічної бази закладу;
- сприяти покращенню харчування вихованців закладу;
- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу ;
- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення вихованців ДНЗ;
- сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності закладу.
5.2. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.
5.3. Комітети зобов'язані:
- виконувати плани роботи, затверджені батьківськими зборами;
- вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються у справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;
- надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідуючого закладом або відповідного органу управління освітою;
- у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров'я його вихованців;
- звітувати перед загальними зборами батьків.
5.4. Голова (представник) комітету закладу є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.
5.5. Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу .
5.6.Голова комітету є членом ради закладу.
5.7. Голова комітету є членом комісій по оприбуткуванню та списанню матеріальних цінностей.
5.8. Комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.
Кiлькiсть переглядiв: 1321